Rozlíšenie 4K – marketingová bublina alebo trhák?


Pa­mä­tá­te sa na ča­sy, keď za­ča­li jed­not­li­vé TV znač­ky ma­sív­ne pro­pa­go­vať 3D a je­ho vý­ho­dy? A koľ­kí ste si 3D nao­zaj za­kú­pi­li? A te­raz ru­ku na sr­dce: Ke­dy ste si na­pos­le­dy poz­re­li 3D film? Na trh pri­chá­dza ďal­ší TV tr­hák – 4K. Roz­lí­še­nie 4× väč­šie ako full HD. No má zmy­sel? Nie je to len ďal­šia mar­ke­tin­go­vá bub­li­na, ako bo­lo ke­dy­si 3D s oku­liar­mi, kto­ré dnes do­ma prak­tic­ky nik­to ne­po­ze­rá?

Ale­bo je to sku­toč­ne pre­lo­mo­vá tech­no­ló­gia, kto­rá po­su­nie kva­li­tu do­má­cej zá­ba­vy na no­vú úro­veň? Mar­ke­tin­go­ví má­go­via by po­ve­da­li „I lo­ve 4K“, tech­no­lo­gic­kí nad­šen­ci zas, že 4K do­ká­že kon­ku­ro­vať v di­gi­tál­nej kva­li­te 35 mm ki­no­fil­mu. Ako je to te­da pod­ľa nás?

 

 

 

 

4K te­le­ví­zor od fir­my LG v pre­daj­nej sie­ti NAY: Poz­re­li sme si aj pre­zen­tá­ciu naj­nov­šie­ho te­le­ví­zo­ra s roz­lí­še­ním 4K v pre­daj­nej sie­ti NAY Elek­tro­dom. Ho­vo­ri­li sme s ob­chod­ným ria­di­te­ľom tej­to sie­te o pre­da­ji ta­kých­to te­le­ví­zo­rov na Slo­ven­sku.

Čo je to vlas­tne 4K?

Roz­lí­še­nie 4K vy­chá­dza z an­glic­ké­ho ek­vi­va­len­tu pre 4000 stĺpco­vých pixelov, te­da asi štvor­ná­sob­né­ho full HD roz­lí­še­nia. V praxi sa za­tiaľ za­ča­li up­lat­ňo­vať dve 4K roz­lí­še­nia. Pr­vé je skôr ko­mer­čné, ozna­čo­va­né ako 4K Ultra HD, Quad Full HD (QFHD) ale­bo aj UHDTV. Zod­po­ve­dá roz­lí­še­niu 3840 × 2160 pixelov (8,3 mi­lió­na pixelov spo­lu, po­mer strán 16:9) a ta­ké­to roz­lí­še­nie je od­po­rú­ča­né aj or­ga­ni­zá­ciou ITU pre 4K. Po­zor, od­po­rú­ča­né, nie štan­dar­di­zo­va­né. Po­tom je tu iné 4K, s kto­rým sa stret­ne­te v men­šom množ­stve prí­pa­dov, a to DCI 4K, skôr pro­fe­sio­nál­ne 4K rie­še­nie pre svet ki­na, kto­ré pra­cu­je s roz­lí­še­ním 4096 × 2160 pixelov (8,8 mi­lió­na pixelov, po­mer strán asi 17:9), čo je na­tív­ne roz­lí­še­nie pre di­gi­tál­ne 4K pro­jek­to­ry a 4K ki­no­ka­me­ry.

Úpra­va na ko­mer­čné 4K Ultra HD pre­bie­ha jed­no­du­chým ose­ka­ním pixelov. Do­te­raz bol ob­raz ozna­čo­va­ný pod­ľa poč­tu ho­ri­zon­tál­nych pixelov, napr. full HD ako 1080p zna­či­lo roz­lí­še­nie 1920 × 1080 pixelov. Pri 4K pre­sed­lá­va­me na ver­ti­kál­ne poč­ty. Znie to lep­šie. V praxi má 4K dvoj­ná­sob­ne hus­tej­šie pok­ry­tie pixelov pri rov­na­kej veľ­kos­ti ob­ra­zov­ky ako full HD z ho­ri­zon­tál­ne­ho aj ver­ti­kál­ne­ho poh­ľa­du, tak­že v praxi je 4K v po­rov­na­ní s full HD roz­lí­še­ním nao­zaj štvor­ná­sob­ne väč­šie roz­lí­še­nie, čo sa tý­ka poč­tu pixelov.

hdresolutions.jpg

Po­rov­na­nie roz­lí­še­ní – od bež­né­ho ob­ra­zu SD TV cez full HD, 4K až po 8K. Dnes sme v do­be ko­mer­čne dos­tup­ných 4K za­ria­de­ní.

Ne­vy­rie­še­né prob­lé­my

Bu­de­me sa za­obe­rať tý­mi zá­sad­ný­mi. Ke­by ste chce­li zá­jsť hlb­šie pri hľa­da­ní prav­dy, ako vní­ma pixel ľud­ské oko a ako ki­no­prie­my­sel, nas­ke­nuj­te si QR kód pri tom­to člán­ku. Pr­vý prob­lém 4K je v tom, že neexis­tu­je ob­sah. Spo­loč­nosť So­ny, ako ob­rov­ský pro­du­cent fil­mov, oh­lá­si­la pre spot­re­bi­teľ­ský trh na rok 2013 „až“ 7 ki­no­fil­mov v 4K roz­lí­še­ní, aj to sú iba re­ma­ky fil­mov, kto­ré bo­li na­to­če­né 4K ka­me­ra­mi. 4K a do­kon­ca aj 8K ka­me­ra­mi sa dnes už fil­my to­čia úpl­ne bež­ne. Tu mož­no ar­gu­men­to­vať, že ob­sah prí­de, po­dob­ne ako pri­šiel full HD ob­sah (súh­la­sí­me) a že exis­tu­je up­sca­ling. Pri up­sca­lin­gu ne­súh­la­sí­me, pre­to­že ide o ma­te­ma­tic­ké do­po­čí­ta­nie pixelov a je to asi ta­ký roz­diel, ako ke­by ste jed­li sku­toč­ný re­zeň a só­jo­vé mä­so.

Ak neexis­tu­je ob­sah od do­dá­va­te­ľov, mô­že­me si ho vy­tvo­riť sa­mi. Áno, ale ta­kých­to za­ria­de­ní je za­tiaľ ža­los­tne má­lo. 4K nah­rá­va­nie zvlád­ne out­doo­ro­vá ka­me­ra GoP­ro He­ro 3 Black, nie­koľ­ko ka­mier So­ny, Ca­non či JVC. Vždy po­čí­taj­te s vy­šší­mi ce­na­mi. Vy­ná­ra sa však otáz­ka „skla­do­va­nia“ ta­ké­ho­to ob­sa­hu, keď­že ho­di­no­vý 4K film v 24 fps, to je viac ako 25 GB dát. Jed­na z mož­nos­tí sú dis­ky Blu-ray, kto­ré tú­to ka­pa­ci­tu aj na ce­lo­ve­čer­ný film zvlád­nu, ale v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov bu­de­te pot­re­bo­vať no­vý preh­rá­vač. Pri vlas­tnom ob­sa­hu je mož­nosť od­os­lať vi­deo na YouTu­be, kto­rý pod­po­ru­je vi­deá do roz­lí­še­nia 4096 × 3072 pixelov. A tu sa dos­ta­ne­me k od­po­ve­di, na čo sú nám ši­ro­ko­pás­mo­vé a op­tic­ké pri­po­je­nia na inter­net. Drob­nôs­tka (ale po­mer­ne dô­le­ži­tá) je ká­bel. Ká­bel HDMI 1.4a sí­ce ka­pa­cit­ne zvlád­ne pre­nos 4K vi­dea, ale už nie 4K 3D vi­dea a ver­te to­mu, že to bu­de ďal­ší krok, na kto­rý sa nás pro­du­cen­ti TV bu­dú sna­žiť na­ho­vo­riť. Pri­po­meň­me eš­te, že fo­tog­ra­fie z väč­ši­ny fo­toa­pa­rá­tov mož­no sle­do­vať pri pl­nom zob­ra­ze­ní na 4K.

Za­ria­de­nia, ce­ny, mo­ti­vá­cia

Za­ria­de­ní na pro­jek­ciu 4K ob­ra­zu je nie­koľ­ko a po­vedz­me, že dos­ta­tok. Od mo­ni­to­rov (So­ny, Sharp, Pa­na­so­nic, IBM, Eizo) cez pro­jek­to­ry (Bar­co, So­ny) až po TV (Sam­sung, LG, So­ny, Tos­hi­ba, Pa­na­so­nic). Mo­ti­vá­to­rom pre­da­ja 4K je prá­ve te­le­víz­ny prie­my­sel, či skôr pro­du­cen­ti TV, pre­to­že 4K vy­tvá­ra jed­no­du­cho efekt „wow“. Roz­mach, kto­rým preš­lo 3D, sa po­ma­ly vy­trá­ca, pre­to­že spot­re­bi­teľ chce 3D bez oku­lia­rov. Ce­ny 4K te­le­ví­zo­rov sú dnes nad úrov­ňou 10 000 eur, aj keď ča­som kles­nú aj na po­lo­vič­nú hod­no­tu ak­tuál­nych cien. Vý­voj nap­re­du­je a zvý­še­né pre­da­je tla­čia na ce­nu. Kde je však mo­ti­vá­cia ce­lé­ho 4K prie­mys­lu? U vý­rob­cov 4K te­le­ví­zo­rov. Je to vý­bor­ný pre­daj­ný ar­gu­ment, po­cit, že má­te do­ma nie­čo kva­lit­nej­šie. Len­že zna­me­ná vy­ššie roz­lí­še­nie ob­ra­zu nao­zaj aj lep­šiu kva­li­tu? Zna­me­ná lep­šiu os­trosť, ale nie za­ru­če­ne kva­li­tu.

Zvy­šo­va­nie poč­tu pixelov má zmy­sel, vi­dieť ho aj voľ­ným okom, ale iba do ur­či­tej vzdia­le­nos­ti. Oko je jed­no­du­cho ana­ló­go­vý prís­troj s ob­me­dze­ným množ­stvom pixelov, ale do­ko­na­lou op­ti­kou. No ob­me­dze­ná schop­nosť roz­poz­ná­va­nia de­tai­lov (do akej vzdia­le­nos­ti do­ká­že­te ro­zoz­nať zr­nká pies­ku na plá­ži?) je pres­ne dô­vod to­ho, že vý­ho­dy os­tros­ti 4K vi­dí­te pri sle­do­va­ní ob­sa­hu iba do ur­či­tej (po­mer­ne ma­lej) vzdia­le­nos­ti. A bež­ný pou­ží­va­teľ pred­sa ne­po­sú­va gauč bliž­šie k TV, ale skôr zväč­šu­je te­le­ví­zor. A ďal­ší za­ují­ma­vý poh­ľad zo šta­tis­tík pre­da­ja. Ľudia nech­cú ob­rov­ské TV (70 a viac­pal­co­vé), orien­tu­jú sa na veľ­kos­ti oko­lo 40, maximál­ne 50 pal­cov. Pre­čo sa te­da sna­žia vý­rob­co­via pre­dať veľ­ké ob­ra­zov­ky? Od­po­veď sa skrý­va tro­cha hlb­šie a je tro­cha ra­fi­no­va­nej­šia. Te­le­ví­zor je jed­no veľ­ké „sklo“ a je z poh­ľa­du vý­ro­by jed­no­duch­šie a naj­mä lac­nej­šie vy­ro­biť jed­no 84-pal­co­vé sklo a ore­zať ho na šty­ri 42-pal­co­vé. A ďal­šia vec – je jed­no­duch­šie pre­dá­vať veľ­kosť ob­ra­zu a na kon­trast, ver­nosť fa­rieb, naj­rôz­nej­šie chyb­né efek­ty pri zob­ra­zo­va­ní mier­ne za­bud­núť. Ve­de­li ste nap­rík­lad, že pri dy­na­mic­kých scé­nach sa na kla­sic­kých LCD TV (a 4K sú v dr­vi­vej väč­ši­ne LCD) strá­ca až 40 % roz­lí­še­nia ob­ra­zu? To vám pre­daj­ca ne­po­vie, ani to, že 4K LCD je jed­no­duch­šie a lac­nej­šie na vý­ro­bu ako 4K OLED, čo je úpl­ne iná li­ga.

Metro-Last-Light-4K-vs-1080p-4

maxresdefault

Dcine_700

gopro.jpg

Jed­no z dos­tup­ných za­ria­de­ní na na­tá­ča­nie 4K ob­sa­hu – out­doo­ro­vá ka­me­ra GoP­ro He­ro 3 Black Edi­tion

Pre­da­je 4K te­le­ví­zo­rov bu­dú na­priek všet­ké­mu rásť, as­poň ur­či­tý čas. Vý­ho­dy 4K vi­dí­me nap­rík­lad v po­riad­ne dra­hom ga­min­gu (4K OLED TV, 4K kon­zo­la, 4K gra­fic­ká kar­ta). Po­kiaľ však ne­bu­de dos­ta­tok 4K ob­sa­hu, ne­dá sa ta­ký­to te­le­ví­zor napl­no vy­užiť.

 

Zdroj: www.itnews.sk

Komentáre:

Komentárov

Zanechať komentár